މަސްވެރިންގެ ދުވަހު މަސްވެރި އިހަވަންދޫއިން ހަނދާނީ ދެފިލާ

އިބްރާހިމް ނަޝީދު

މި އަހަރުގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން “މަސްވެރި އިހަވަންދޫ” ފޭސްބުކް ޕޭޖުން ދެ ޢާއިލާއަކަށް ހަނދާނީ ފިލައެއް ދީފިއެވެ.

އެޢާއިލާތަކަށް އިއްޔެ ދީފައިވާ މި ހަނދާނީ ފިލައަކީ މި އަހަރުގެތެރޭ ނިޔާވި އިހަވަންދޫގެ ހީވާގި ދެ މަސްވެރިންކަމަށްވާ ހއ. އިހަވަންދޫ ގަހާކޯޅި އަލްމަރުޙޫމް މޫސާ ޢަބްދުއްޞަމަދާއި ހއ. އިހަވަންދޫ ހަނދުވަރީނާޒު އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް އިބްރާއީމް، މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ކޮށްދެއްވާއިވާ އަގުހުރި ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކޮށް އެ ޕޭޖުން ދީފައިވައި ހަނދާނީ ފިލައެކެވެ.

“މަސްވެރި އިހަވަންދޫ”ގެ އެޑްމިން މިނޫހަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ އެޕޭޖަކީ އިހަވަންދޫގައި ދުއްވާ މަސްދޯނިތަކުގެ ހަރަކާތްތަކާއި މަސްވެރިންގެ ހާލަތު ވީހާވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކަކަށް ގެނެސްދިނުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ހިންގާ ފޭސްބުކް ޕޭޖެކެވެ.

“ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ހީވެދާނެ މިއީ ސިޔާސީ ޕޭޖެކޭ. މިއީ ސިޔާސީ ގޮތުން ވަކިފަރާތަކަށް ގެއްލުން ދިނުމަށް ނުވަތަ މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ހިންގާ ޕޭޖެއް ނޫން” ކަމަށާއި މަސްވެރިންގެ ޙައްޤުގައި އަޑު އުފުލާއިރު ވެރިކަން ކުރަނީ ކޮންޕާޓީއަކުންތޯ ނުބަލާނެ ކަމަށް މަސްވެރި އިހަވަންދޫގެ އެޑްމިން ވިދާޅުވިއެވެ.

އިތުރަށް އެޑްމިން ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަސްވެސް ތަފާތުވާނެކަމަށާއި އިހަވަންދޫގެ މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޕޭޖުގެ ފަރާތުން އެވޯޑުތަކެއް ތަޢާރަފުކުރަން ވިސްނަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އިހަވަންދޫއަކީ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ރަށަކަށްވާއިރު މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ފޮޓޯތަކާއި ޚަބަރުގެ އިތުރުން މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ހަރަކާތްތައް އެޕޭޖާ ހިއްސާކޮށްދެއްވުމަށް “މަސްވެރި އިހަވަންދޫ” ފޭސްބުކު ޕޭޖުން އެދިލައްވައެވެ.