މަސްހިފަން އުޅުނު ޒުވާނަކަށް ވެނެއް ހަމަލާދީފި

ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު

ހއ. އިހަވަންދޫގައި މިއަދު މެންދުރުފަހު މަސްހިފަން ފޭބި މީހަކަށް ކަޅު ވެނެއް ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮއްލައިފިއެވެ.

ހާދިސާ ހިނގި ގޮތް އެނގޭ ފަރާތަކުން މިނޫހަށް މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި މިއަދު މެންދުރުފަހުގެ ވަގުތެއްގައި ހިނގި މިހާދިސާގައި ކަޅުވެނުގެ ހަމަލާ އަމާޒު ވެފައިވަނީ އިހަވަންދޫ ބަނދަރާ ދިމާ ތޮށިބޭރަށް މަސް ހިފަން ފޭބި ޒުވާން ފިރިހެނަކަށެވެ. 33 އަހަރުގެ މިމީހާއަށް ހަމަލާ ދީފައި ވަނީ ބޮޑުމިނުގައި 4 ވަރަކަށް ފޫޓުހުރި ބޮޑު ކަޅުވެނެއް ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ހިފާފައިހުރި މަސްތައް ވާގަނޑަކަށް އަމުނައިގެން މޫދަށް ދޫކޮށްގެން މަސް ހިފަން އުޅުނު މިޒުވާނާއާ ހަވާލާދީ މިނޫހަށް މައުލޫމާތު ދިން ފަރާތުން ބުނެފައި ވަނީ އޭނާގެ ކަނާތު ފާގައި ވެން ހިފީ މަހަކަށް ދަނގަނޑު ޖަހައިގެން މަސް ނައްޓަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ކަމަށެވެ. “ފައިގައި އެއްޗެއް ހޭކޭހެން ހީވެގެން ބަލައިލިއިރު އިނީ ވެން ދައިގެންފައި. ވަގުތުން ދެފަހަރަކު އަތުން ވެނުގެ ބޮލުގައި ޖެހިން. އޭތި ފައިން ދޫކޮށްލީ ލޭ އަންނަން ފެށުމުން.” ހަމަލާ އަމާޒުވި ޒުވާނާ ކިޔާދީފައި ވެއެވެ.

އެޒުވާނާ ބުނެފައި ވަނީ އޭނާގެ ފައިން ވެން ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ގޮސް ހިފީ ދަނގަޑު ޖަހާފައި އިން ބޮޑު ކިރުޅިޔަ މަހުގައި ކަމަށެވެ. އެމަސް ކަޅުވެން އެއްކޮށް ކާލި ކަމަށް އެޒުވާނާ އާ ހަވާލާދީ މިނޫހަށް މައުލޫމާތު ދިން ފަރާތުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެޒުވާނާއަށް ލިބިފައިވާ ޒަހަމްތަކަށް އިހަވަންދޫ އާމިނާދިޔޯ ސިއްހީމަރުކަޒުން ފަރުވާދިނުމަށްފަހު މިހާރު ވަނީ ދޫކޮށްލާފައެވެ.