މުއްދަތު ހަމަވާ އައިޑީކާޑުގެ މުއްދަތު ޖުލައިމަހުގެ ނިޔަލަށް ދަންމާލައިފި

ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު

މުއްދަތު ހަމަވާ ކާޑުތަކުގެ މުއްދަތު 31 ޖުލައި 2022ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓު އޮފް ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަނުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ވަނީ މިގޮތަށް ނިންމާފައި ވަނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލި ފެތުރުން އިތުރުވަމުންދާތީ ގިނަ ބަޔަކު ވަދެ ނިކުމެ އުޅޭ ތަންތަނަކީ ބައްޔަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުވެދާނެ ތަންތަންކަމަށް އެޗް.ޕީ.އޭ އިން  ފާހަގަކޮށްފައިވުމާއެކު، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަންއަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އައި.ޑީ ކާޑު ހަދައި ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އޮފީސްކަމަށްވުމުން، މިދަނޑިވަޅުގައި ރައްކާތެރިކަމަށް އެޅޭނެ މުހިންމު ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މިޑިޕާޓްމަންޓަށް ހާޟިރުވާންޖެހޭ ފަރާތްތަށް ވީހާވެސް މަދުކުރުމަށްޓަކައި ކަމަށެވެ.

މިގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުން ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް އައި.ޑީ ކާޑު މެދުވެރިކޮށް ޚިދުމަތް ދެއްވާ އެއްމެހައި މުވައްސަސާތަކުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެއްވުމުގައި މި އިޢުލާނަށް ރިޢާޔަތް ކުރައްވާ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮއްދެއްވުމަށް އެޑިޕާޓްމަންޓުން އެދިލައްވައެވެ.