Banner Image Description

ކައުންސިލްގެ ސަސްޕެންޝަނާއިމެދު ބައެއްފަރާތްތަކުން ދެކޭގޮތް!

މުޙައްމަދު އަކުރަމް

އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ ކައުންސިލަރުން ދެވަނަ ފަހަރަށް، އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް 3 މަހަށް ސަސްޕެންޑްކުރަން ލޯކަލް ގަވާމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) ނިންމުމާއި ގުޅިގެން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ޝުއޫރު ފާޅުކުރަމުން އެބަދެއެވެ.

އެގޮތުން މިފަހަރު މިގެނެސްދެނީ ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި މިކަމާއިގުޅިގެން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފާޅުކުރަމުންދާ ޝުއޫރެވެ.

މިދިޔައަހަރު އިހަވަންދޫގައި ފާހަގަކުރި މަސްވެރިންގެ ދުވަހާއިގުޅިގެން ހިނގާދިޔަ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ކަމަށްބުނެ، 31 ޖެނުއަރީ 2018 އިން ފެށިގެން މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް 3 މަސްދުވަހަށް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވާއިރު، ސަސްޕެންޝަނަށް ފަހު ކައުންސިލަރުން އޮފީހަށް ނުކުމެފައިވަނީ މެއި މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަނެއްކާވެސް އޭގެ އެއް މަސްފަހުން ކައުންސިލް ސަސްޕެންޑްކުރަން މިވަނީ ނިންމާފައެވެ.