ހއ.އަތޮޅު "ރަންތާޖު" ޤުރްއާން މުބާރާތުން އިހަވަންދޫއަށް 2 ވަނަ ހޯދައިފި

މުޙައްމަދު އަކުރަމް

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ރައްޔިތުންނަށާއި، ހއ އަތޮޅުގެ ސްކޫލް މަދަރުސާތަކަށް ބާއްވި ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ ހއ.އަތޮޅު “ރަންތާޖު” ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ 2 ވަނަ އިހަވަންދޫއިން ހޯދާފިއެވެ. އިހަވަންދޫ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރު، ޔައިޝާ ޔާސިރު އިބްރާހިމް ވަނީ މިމުބާރާތުން އެއްވަނަ ހޯދާފައެވެ. ހއ މާރަންދޫގައި ކުރިޔަށްދިޔަ މިމުބާރާތުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ޤައުމީ މުބާރާތަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކަށްވަނީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން މާލެ ދެކޮޅު ޓިކެޓް ދީފައެވެ.

މިމުބާރާތުން އިހަވަންދޫއަށް ލިބުނު ވަނަތައް

 • ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖުން ނުބަލައި ކިޔެވުމުގެ ބައިން 3 ވަނަ، އައިޝާ އައިލިޝް ބިންތު މުހައްމަދު ފައިސަލް / ޗަނބޭލީގެ ހއ. އިހަވަންދޫ، އިހަވަންދޫ ސްކޫލް
 • ކީސްޓޭޖް 2 އިން ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ބައިން 3 ވަނަ، އައީއިޝަތު ރީޝަމް ރަޝީދު / ވައިލެޓްވިލާ، ހއ. އިހަވަންދޫ، އިހަވަންދޫ ސްކޫލް
 • އާނމުންގެ ބައިން 10 ފޮތުން ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ބައިން 3 ވަނަ، ފާތިމަތު ޝައިހާ އަބުދުއް ސައްތާރު / ޖަހާމުގުރިގެ، ހއ. އިހަވަންދޫ
 • ކީސްޓޭޖް 3 އިން ނުބަލައި ކިޔެވުމުގެ ބައިން 2 ވަނަ، އަހްމަދު އަޙްނަފް އަޝްރަފް / ހޯރަވިލާ، ހއ. އިހަވަންދޫ، އިހަވަންދޫ ސްކޫލް
 • ކީސްޓޭޖް 5 އިން ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ބައިން 2 ވަނަ، އައިމިނަތު ނަސްރަތު / އަލިދޯދި، ހއ. އިހަވަންދޫ، އިހަވަންދޫ ސްކޫލް
 • ކީސްޓޭޖް 3 އިން ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ބައިން 1 ވަނަ، ޔައިޝާ ޔާސިރު އިބްރާހިމް / ދޭލިޔާގެ، ހއ. އިހަވަންދޫ، އިހަވަންދޫ ސްކޫލް
 • އާނމުންގެ ބައިން 5 ފޮތުން ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ބައިން 1 ވަނަ، އަޒާ އިބްރާހިމް އަސްލަމް / ހޯރަވިލާ، ހއ. އިހަވަންދޫ
 • އާނމުންގެ ބައިން 30 ފޮތުން ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ބައިން 1 ވަނަ، ފާތިމަތު ނަދުވާ / ބުލްބުލާގެ، ހއ. އިހަވަންދޫ
 • އާނމުންގެ ބައިން ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 3 ވަނަ، ފާތިމަތު ނަދުވާ / ބުލްބުލާގެ، ހއ. އިހަވަންދޫ
 • ސްކޫލްތަކުގެ ބައިން ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 3 ވަނަ، އައިމިނަތު ނަސްރަތު / އަލިދޯދި، ހއ. އިހަވަންދޫ، އިހަވަންދޫ ސްކޫލް
 • އާނމުންގެ ބައިން ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 2 ވަނަ، އަޒާ އިބްރާހިމް އަސްލަމް / ހޯރަވިލާ، ހއ. އިހަވަންދޫ
 • ސްކޫލްތަކުގެ ބައިން ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ބައިން 1 ވަނަ، ޔައިޝާ ޔާސިރު އިބްރާހިމް / ދޭލިޔާގެ، ހއ. އިހަވަންދޫ، އިހަވަންދޫ ސްކޫލް
 • މުޅިމުބާރާތުން ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 3 ވަނަ، އަޒާ އިބްރާހިމް އަސްލަމް / ހޯރަވިލާ، ހއ. އިހަވަންދޫ
 • ނުބަލާ ކިޔެވުމުގެ ބައިން 3 ވަނަ ރަށް ހއ. އިހަވަންދޫ
 • ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ބައިން 1 ވަނަ ރަށް ހއ. އިހަވަންދޫ
 • މުޅިމުބާރާތުން 1 ވަނަ ޔައިޝާ ޔާސިރު އިބްރާހިމް / ދޭލިޔާގެ، ހއ. އިހަވަންދޫ، އިހަވަންދޫ ސްކޫލް
 • މުޅި މުބާރާތުން 2 ވަނަ ރަށް ހއ. އިހަވަންދޫ