ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 : އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ ނަސީރު

މުޙައްމަދު އަކުރަމް, މުހައްމަދު ޢަބުދުއްޞަމަދު, ޙުސައިން ރީޙާން, މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްލަޠީފް and ލުޤުމާން އަޙްމަދު

މިއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 ގެ  ވޯޓްލުން ކުރިޔަށްދާއިރު އިހަވަންދޫ ދާއިރާގައި  ވޯޓްލުން ކުރިޔަށް ގޮތުގެ އަޕްޑޭޓް ގެނެސްދިނުމަށް ކުރިޔަށްގެންދާ ހާއްސަ ކަވަރޭޖެކެވެ.