ބޮޑުތިލަދުންމަތީ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް

ބޮޑުތިލަދުންމަތީ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ބޮޑުތިލަދުންމަތި ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ މީޑިއާ ޕާރޓްނަރަކަށް މިއަހަރުވެސް "އިހަވަންދޫ.ކޮމް"

ބޮޑުތިލަދުންމަތި ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް މޭ 10 ގައި ފަށަނީ

ބޮޑުތިލަދުންމަތި ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގި ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ބޮޑުތިލަދުންމަތި ފުޓްސަލް ޖެލެންޖްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޔުނައިޓެޑް ޔޫތް ހޯދައިފި

ތަށިހޯދަން މިތިބީ ކެތްމަދުވެފައި – ކޯޗް ފަޔާޒް

ސަޕޯޓަރުން ޓީމާއިއެކު ތިބިއްޔާ މީއަހަރެމެންގެ ތައްޓެއް – ނައިވާދޫ ކޯޗް

ނައިވާދޫގެ ރީތިކުޅުން ސެމީ ފައިނަލުން ފެނިދާނެބާ؟

މިނުކުންނަނީ ޔުނައިޓެޑް ޔޫތް ބަލިކުރެވޭނެކަމުގެ ޔަޤީން ކަމާއިއެކު : އިރުޝާދު

ފައިނަލާއި މެދު އުއްމީދު އެބައޮތް – ޔުނައިޓެޑް ޔޫތްގެ ކޯޗް ފަޔާޒް

1 2 3 4