Banner Image Description
މަސްވެރިން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިނިސްޓަރު ޝިޔާމް އިތުރުފުޅު ހެއްދެވިކަން، ނަވާޒް ހެއްކާއިއެކު ހާމަކޮށްފި

މަސްވެރިން ކިރުވާ މަސްކޮޅަށް ފައިސާނުލިބި 2-3 މަސްވެގެން ދާދިއުމަށް އަވަސް ހައްލެއް ލިބެންޖެހޭ – ޒާހިރު

ޒުވާނުން މަސްވެރިކަމަށް ނެރުމަށް އިބްރާހިމް ރަޝީދު ކޮށްދެއްވާފައިވާ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކޮށްފި

ދިވެހި ފަޅުވެރިން ލިބުން ދަތިވެ "ނޯއާ" ދޯނިން މަލިކުން ފަޅުވެރިން ހޯދަނީ

ހިތް ހުއްޓި އިހަވަންދޫ މަރުވެދާނެ!

"މަސްވެރި އިހަވަންދޫ" ޖަމިއްޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓުރީ ކޮށްފި

މަސްވެރިކަން ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ތެރެއަށް ގެނައުން- ހަލީމުގެ ހުވަފެނެއް

މަސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ފުޓުސަލް މުބާރާތް ފެށިގެން ކުރިއަށް

ޕޯލްސްޓަރގެ ފިޝަމެން ފުޓުސަލް ޓޯނަމެންޓު ފެށުން މާދަމާ

އިހަވަންދޫގެ މަސްވެރިންގެ އިހްސާސްތައް ސުލްހަވެރި މުޒާހަރާއިން

1 2