Banner Image Description
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓުސް އެންޑު ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

އަޒުހާރާ، ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީގެ ޕޮލިޓިކަލް ޑިރެކްޓަރަކަށް އައްޔަންކުރައްވައިފި

ރިޝްފާން ޔޫތް އެސޯސިއޭޓްގެ މަގާމަށް އައްޔަންކޮށްފި

ހުޅުވިތާ 6 މަސް ނުވާ, ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރަށް ފެންވަދެ ގެއްލުންވެއްޖެ!

"ކާފަމާމަ މައިޒާން" ހަދަން ޕޯލްސްޓަރ އަށް އެއްލައްކަ ރުފިޔާގެ އެހީތެރިކަންދެނީ

އިލެކްޓްރިކަލް ދާއިރާގެ ކޯހެއް ހިލޭ ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު

އައުސް "ރަންތާޖު" ގުރުއާން މުބާރާތަށް ހޮވިއްޖެ

ޣާޒީ ދަނޑުގައި ލައިޓިންގ ސިސްޓަމް ޤާއިމްކުރުމަށް ތިޙްނާން އިންވެސްޓްމެންޓަށް

ޣާޒީ ދަނޑުގައި ލައިޓިންގ ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

އިހަވަންދޫއަށް ނިސްބަތްވާ 15 އެންޖީއޯއެއް ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ދަފުތަރުގައި

ދަނޑުގެ ވަށައިގޮން އޮތް ސަރަހައްދު ސާފުކޮށް ވެލި ޓްރެކެއް ހަދަނީ

1 2 3