މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓުސް އެންޑު ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

"ކާފަމާމަ މައިޒާން" ހަދަން ޕޯލްސްޓަރ އަށް އެއްލައްކަ ރުފިޔާގެ އެހީތެރިކަންދެނީ

އިލެކްޓްރިކަލް ދާއިރާގެ ކޯހެއް ހިލޭ ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު

އައުސް "ރަންތާޖު" ގުރުއާން މުބާރާތަށް ހޮވިއްޖެ

ޣާޒީ ދަނޑުގައި ލައިޓިންގ ސިސްޓަމް ޤާއިމްކުރުމަށް ތިޙްނާން އިންވެސްޓްމެންޓަށް

ޣާޒީ ދަނޑުގައި ލައިޓިންގ ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

އިހަވަންދޫއަށް ނިސްބަތްވާ 15 އެންޖީއޯއެއް ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ދަފުތަރުގައި

ދަނޑުގެ ވަށައިގޮން އޮތް ސަރަހައްދު ސާފުކޮށް ވެލި ޓްރެކެއް ހަދަނީ

އިމަގާއި ޕޯލްސްޓަރގެ އަހަރީރިޕޯޓާއި އަހަރީ ހިސާބުތައް އާންމުކޮށްފި

ޔޫތްސެންޓަރު އަޅަނީ 11 މިލިއަނަށްކަމަށްބުނާ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

އިހަވަންދޫ ހިމެނޭހެން 25 ރަށަކަށް ޑްރެގް ބްރަޝް މެޝިން ފޮނުވަނީ

1 2