ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން

ޖަނަރޭޓަރަކަށް މައްސަލަޖެހި ކަރަންޓް ކެނޑޭތީ ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާ މިންވަރު މަދުކުރުމަށް އެދިއްޖެ

އިހަވަންދޫން ކަރަންޓް ކެނޑޭ މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެ

ޖަނަރޭޓަރަކަށް މައްސަލަ ދިމާވެ ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑެނީ

އަޕްގްރޭޑިންގް މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މިއަދުވެސް، ކަރަންޓް ކަނޑަނީ

ދަނޑުގެ ލައިޓްގެ މައްސަލާގައި ވަޒީރާ ސުވާލުކުރަން ފޮނުވުމާއިއެކު ލައިޓް ޖެހުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އަޕްގްރޭޑިންގް މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މާދަމާ، ކަރަންޓް ކަނޑަނީ

އަޕްގްރޭޑިންގް މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މާދަމާ، 10 ގަޑީއިރަށް ކަރަންޓް ކަނޑާލަނީ

އަލަށްދޫކުރި ގޯތިތަކުގައި ނަރުދަމާ ބަހައްޓާނެ ލޮކޭޝަން އެންގުމަށް އެދިއްޖެ

އައިސްޕްލާންޓް ހެދިއްޖެ

މިދިޔަމަހު އިހަވަންދޫގެ އެންމެ ބޮޑު ދެ މިސްކިތުގެ ކަރަންޓް ބިލަށް 0 ރުފިޔާ

1 2 3