މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

ޕޯލްސްޓަރ އިން އިހަވަންދޫ ސްކޫލްގެ އިންފާރުގައި ކުލަ ލައިދީފި

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އެދުނުގޮތަށް އާސާރީ މަގު ސްކޫލަށް ދީފި

އިހަވަންދޫ ސުކޫލް މަލްޓިޕާޕޯސް ހޯލުގެ މަސައްކަތްތައް ނިމުމަކާ ގާތަށް

ގްރޭޑް 11 އަދި 12 ގެދަރިވަރުންނަށް މިހާރު ސްކޫލްގައި ފޯނު ބޭނުންކުރެވޭނެ

އަންނަ އަހަރު އިހަވަންދޫގައި 2 މަޝްރޫޢުއެއް އަލަށް ފަށަނީ

އެސްކޮންއަށް ދިނީ 8 ލައްކަ 1 މިލިއަން ހޯދަން އެދޭ، ބަދަލު ހޯދާނަން: އެޑިއުކޭޝަން

މަސައްކަތް ހަވާލުކުރިތާ ހަފުތާއެއް ނުވަނީ ހޯލް އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އިހަވަންދޫ ސްކޫލްގައި "ޔަންގް ފިޝަރސް ކުލަބް" އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މަލްޓި ޕާޕޯސްހޯލްގެ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފި

މޮޅަދޫ އަދި މާރަންދޫ ސްކޫލްގައި ކްލާސް ރޫމްތަކެއް އަޅަން ހަވާލުކޮށްފި

1 2