މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

އަންނަ އަހަރު އިހަވަންދޫގައި 2 މަޝްރޫޢުއެއް އަލަށް ފަށަނީ

އެސްކޮންއަށް ދިނީ 8 ލައްކަ 1 މިލިއަން ހޯދަން އެދޭ، ބަދަލު ހޯދާނަން: އެޑިއުކޭޝަން

މަސައްކަތް ހަވާލުކުރިތާ ހަފުތާއެއް ނުވަނީ ހޯލް އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އިހަވަންދޫ ސްކޫލްގައި "ޔަންގް ފިޝަރސް ކުލަބް" އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މަލްޓި ޕާޕޯސްހޯލްގެ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފި

މޮޅަދޫ އަދި މާރަންދޫ ސްކޫލްގައި ކްލާސް ރޫމްތަކެއް އަޅަން ހަވާލުކޮށްފި

ދިރާސީ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުން އޮގަސްޓަށް ބަދަލުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19: މި ހާލަތުގައި އިހަވަންދޫ ސްކޫލް ނުހުޅުވާނެ: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ

މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލް 2 ބުރި އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

އިހަވަންދޫމަދަރުސާގެ ކުލާސްރޫމު އެޅުމުގެ ޕުރޮޖެކްޓު ބާތިލް ކޮށްފި

1 2