މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހޯރަފުށިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހޯރަފުށިން އިހަވަންދޫއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މަރިޖުއާނާ 2 ގަހާއެކު ހުޅުމާލެއިން 2 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ބަދުއަޚްލާޤީ މައްސަލައެއްގައި ހޯދަމުން ދިޔަ މީހަކު ބައިކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު އަތުލައިގެންފި

ހުޅުމާލޭ މަގެއްމަތިން ހިނގާފަ ދިޔަކުއްޖަކު ހިފަހައްޓާ ރޭޕުކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުށީގައި 17 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ބަލިވެއިން މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ބަދުއަޚްލާޤީ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން 4 މީހެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރަން ފޮނުވައިފި

މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ޕެކެޓުތަކެއް ކާވިޔާ ބޯޓުން ހޯދައިފި

ކޯލާވާޓަރު ބޭނުންކުރަމުން ދިޔަ 2 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފި

1 2 3