ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 : އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ ނަސީރު

އާރިފްއާ ސުވާލެއް ކޮށްލަން ބޭނުންތަ؟ އާސްކް އާރިފް މިރޭ!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި އިހަވަންދޫ ދާއިރާ އިން ވޯޓު ލުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވަނީ 3457 މީހުންނަށް

ރީ-ރަޖިސްޓާކުރުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހާ ހަމަޔަށް ހުޅުވާލައިފި

އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް ވާދަކުރަނީ ނަސީރު އަދި އާރިފް އެކަނި

ހާޝިމް، އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިނުލަން ނިންމައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިނިސްޓަރު ޝިޔާމް އިތުރުފުޅު ހެއްދެވިކަން، ނަވާޒް ހެއްކާއިއެކު ހާމަކޮށްފި

"މާލެއާއި އެއް އަގެއްގައި ތާޒާ ފެން އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް ރަށުން ލިބޭނެގޮތް ކަށަވަރު ކޮށްދޭނަން" ނަސީރު

އެމްޑީޕީ އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ޓިކެޓް އާރިފް އަށް

އިހަވަންދޫ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބަޖެޓްގައި ހިމަނައިފި

1 2