މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑު އެގުރިކަލްޗަރ

ބިންދޫކުރުމުގައި ކައުންސިލުން ގެންގުޅޭ ސްޑޭންޑް ގޯސްކަން ހާމަވެއްޖެ!

ދިވެހި ފަޅުވެރިން ލިބުން ދަތިވެ "ނޯއާ" ދޯނިން މަލިކުން ފަޅުވެރިން ހޯދަނީ

ފިޝަރީސް މިނިސްޓްރީއަށް ބިން ރަޖިސްޓްރީކޮށްދޭން ކައުންސިލުން ދެކޮޅުހަދައިފި

ފިޝަރީސް މިނިސްޓަރ ޑރ. ހުސައިން އިހަވަންދޫއަށް ވަޑައިގެންފި

އިހަވަންދޫގައި މަސްގަންނަ މަރުކަޒެއް އިމާރާތްކުރުމަށް ބިމެއް ހޯދަނީ

އަންނަ އަހަރު އިހަވަންދޫގައި 2 މަޝްރޫޢުއެއް އަލަށް ފަށަނީ

"ޔަންގް ފިޝަރސް ކުލަބް" މާދަމާރޭ އިފްތިތާހްކުރަނީ

ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖް ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތް އަންނައަހަރު ފެށޭނެ – ރައީސް

ހއ އަތޮޅުގައި 45 މަސްވެރި އުޅަނދު، 27 އުޅަނދު ނިސްބަތްވަނީ އިހަވަންދޫއަށް

ހއ.މަޑުލު ވަރުވާއަށް ނަގާފައިވާ ފަރާތުން އެރަށް ވަކިކުރުމަށް ގޮވާލައިފި

1 2