މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑު އެގުރިކަލްޗަރ

އިހަވަންދޫގައި އައު އައިސް ޕްލާންޓެއް ޤާއިމުކުރުމަށް 3,000 އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ދޫކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިނިސްޓަރު ޝިޔާމް އިތުރުފުޅު ހެއްދެވިކަން، ނަވާޒް ހެއްކާއިއެކު ހާމަކޮށްފި

ޒުވާނުން މަސްވެރިކަމަށް ނެރުމަށް އިބްރާހިމް ރަޝީދު ކޮށްދެއްވާފައިވާ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކޮށްފި

ބިންދޫކުރުމުގައި ކައުންސިލުން ގެންގުޅޭ ސްޑޭންޑް ގޯސްކަން ހާމަވެއްޖެ!

ދިވެހި ފަޅުވެރިން ލިބުން ދަތިވެ "ނޯއާ" ދޯނިން މަލިކުން ފަޅުވެރިން ހޯދަނީ

ފިޝަރީސް މިނިސްޓްރީއަށް ބިން ރަޖިސްޓްރީކޮށްދޭން ކައުންސިލުން ދެކޮޅުހަދައިފި

ފިޝަރީސް މިނިސްޓަރ ޑރ. ހުސައިން އިހަވަންދޫއަށް ވަޑައިގެންފި

އިހަވަންދޫގައި މަސްގަންނަ މަރުކަޒެއް އިމާރާތްކުރުމަށް ބިމެއް ހޯދަނީ

އަންނަ އަހަރު އިހަވަންދޫގައި 2 މަޝްރޫޢުއެއް އަލަށް ފަށަނީ

"ޔަންގް ފިޝަރސް ކުލަބް" މާދަމާރޭ އިފްތިތާހްކުރަނީ

1 2