އާމިނާ ދިޔޯ ހެލްތު ސެންޓަރު

ޑެންގީހުން ފެތުރެމުންދާތީ ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ކަރަންޓީން އުސޫލާ ހިލާފުވި ކޭސްއާ ގުޅިގެން ނެގުނު ސާމްޕަލް ތައް ކޮވިޑަށް ނައްސި

ނަތީޖާ ނުލިބެނީސް ކަރަންޓީނުން ދޫކޮށްލާފައި ނުވާނެ: ސިއްހީމަރުކަޒު

އިހަވަންދޫގައި ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ޖަހަން ޖެހޭ 1100 މީހުން

އާމިނާދިޔޯ ސިއްހީމަރުކަޒުން އަލަށް ފަށާ ޓެސްޓުތަކާއެކު ބަލިމީހުންނަށް ލުޔެއް

އާމިނާދިޔޯ ސިއްހީމަރުކަޒުގެ މަރާމާތު މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

އިހަވަންދިއްޕޮޅުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކޮވިޑް-19 ހާއްސަ އެލަވަންސް ނުލިބޭ

ތައިރޮއިޑު ބައްޔަށް ފަރުވާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފުތަރެއް އެކުލަވާލަނީ

އާމިނާދިޔޯ ހެލްތްސެންޓަރު އަޕްގްރޭޑްކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

މެމްބަރާއެކު ތިން މުއައްސަސާއެއް ހިމެނޭގޮތަށް މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް

1 2 3 4 5 7