އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް

ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރިޔަށް ހުޅުވާލި ބިންތައް މިމަހު ހަވާލުކުރަނީ

އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އިހަވަންދޫގައި މިސްކިތެއް ބިނާކުރަނީ

މިއަދުން ފެށިގެން ފަޅުތެރޭގައި ފައިބަރގްލާސްއާ ގުޅޭ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރުން މަނާ!

އިހަވަންދޫގެ ތިން ބިމެއް ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރިޔަށް 25 އަހަރަށް ކުއްޔަށްދެނީ

ސީއެސްސީ އާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އިން އެންގުމުންވެސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން، އަލީއަށް ހައްގުވާ މުސާރަ ނުދިން

މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު އިހަވަންދިއްޕޮޅު ރަސްތަރި ޤުރުއާން މުބާރާތް މިއަހަރު ބާއްވަނީ

ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް އެޝުއަރ ސަޕްލައިއާ ހަވާލުކޮށްފި

ކާފަ މާމަ މައިޒާން ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބިންހަވާލުކޮށް ކައުންސިލުން ދޭން ނިންމާފައިވާ އެހީ ހަވާލުކޮށްފި

ބޮޑުތިލަދުންމަތި ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ބޭއްވުމަށް ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަން

ކުޅިވަރާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަމާއި ކުޅިވަރުގެ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން މިއަހަރު 3.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކުރަނީ

1 2 3 34