Banner Image Description
އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މާދަމާ އިހަވަންދޫއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ރައްޔިތު ބައްދަލުވުން ބާއްވާތަން ބަދަލުކޮށް ސުވާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ލައިސަންސް ޓްރެކް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކައުންސިލުން 5 ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެންހެދި އެއްގަމު ލައިސަންސް ޓްރެކް ހުޅުވައިފި

ކައުންސިލުން ޒަމާނީ ވޮލީ ކޯޓަކާއި ފުޓްސަލް ދަނޑެއް ހަދަން ނިންމައިފި

އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރަނީ

އޯޕަން ސްޓޭޖް ކުރިންހުރި ގޮތަށް އިޢާދަކުރުމަށާއި، ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމަށް އެމްޑީޕީގެ މައްޗަށް ޙުކުމްކޮށްފި

ދަނޑުގެ ލައިޓްގެ މައްސަލާގައި ވަޒީރާ ސުވާލުކުރަން ފޮނުވުމާއިއެކު ލައިޓް ޖެހުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ކެފޭ ކުއްޔަށްހިފާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ހުޅުވިތާ 6 މަސް ނުވާ, ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރަށް ފެންވަދެ ގެއްލުންވެއްޖެ!

1 2 3 31