19 އޭޕްރީލް 2014 ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު
ކުލި ލިބޭގޮތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުން އިހަވަންދޫ ކައުންސިލަށް 3 ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ނުލިބޭ: އޮޑިޓް ރިޕޯޓު

ހއ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ކުލި ލިބޭގޮތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގެ ތެރެއިން 2013 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް 301،766ރ. (ތިނަލައްކަ އެއްހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހަޔެއް) ރުފިޔާ ކައުންސިލަށް ނުލިބިވާ ކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ދައްކައިފި އެވެ....

އެންމެފަސް
މަޤްބޫލު
12 އޭޕްރީލް 2014 1 ހިޔާލު
ލޮސްޓް
  • 1
  • 2
HTML tutorial
HTML tutorial