ރިޕޯޓް
މަލްޓިމީޑިއާ
އިތުރު ޚަބަރު

އެޗްއާރްއެފް ވޮލީ ލީގުގައި ކްލަބް ޕޯލްސްޓަރ ހޯދި ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށްފި

އައުޓްޑޯ ވޮލީ ކޯޓްގެ މަސައްކަތް 1.1 މިލިއަނަށް ބްރިލިއަންޓް ކުންފުންޏަށް

ހައްޖު އަދި އުމުރާގެ އަޅުކަމަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު

އިހަވަންދޫގައި އައު އައިސް ޕްލާންޓެއް ޤާއިމުކުރުމަށް 3,000 އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ދޫކޮށްފި

ސެފްރޯން ރެސްޓޯރަންޓުން ޕޯލްސްޓާގެ ވޮލީޓީމަށް ހާއްސަ ޑިނާއެއް!

ބަންދުކޮށްފައިވާ އިރުމަތީ ފަރާތު ސިޑީގެ ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވެ ވަށައިގެން ދަގަނޑު ޖަހައިފި

ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗެއްގެ ހުރިހާ ސެޓަކުން މޮޅުވެ ޕޯލްސްޓާރ، އެޗްއާރްއެފް ވޮލީ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ބަލިވެގެން ސިއްޙީމަރުކަޒަށް ދާއިރަށް، އާއިލާގެ އެންމެހާ ބޭފުޅުން ބަލިވޭ : މެންބަރު ނަސީރު

އިހަވަންދޫގައި ޙިދުމަތްކުރައްވާ ފުރަތަމަ ދިވެހި ޑޮކްޓަރަށް ޑރ. ސުދާ!